Algemene Voorwaarden

NailDate1.Algemeen
De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen NailDate en
een cliënt waarop NailDate deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


2.Inspanningen nagelstudio
a. De medewerkers van NailDate zullen de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in
overkeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
b. De cliënt zorgt er voor dat alle gegevens,die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van
de behandeling tijdig aan de medewerker worden verteld.
c.De medewerkers van NailDate zijn niet aansprakelijk voor schade,van welke aard ook,ontstaan doordat
de medewerker is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of gegevens.
d.De medewerkers van NailDate zullen de client inlichten over de finaciële consequenties van de
wijziging van de behandeling.

3.Afspraken
a. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk,doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande
aan de afspraak bij NailDate doorgeven.
b.Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag NailDate 50% van het honorarium van
de afsgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
c.Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt mag NailDate
de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de afgesproken behandeling aan de
cliënt door berekenen
d.Indien de cliënt meer dan vijtien minuten later dan afgesproken tijd in de studio aankomt, mag NailDate de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de afgesproken behandeling aan de cliënt
door berekenen.
e.NailDate moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur
voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
f. Beide partijen hoeven zich niet aan de verlplichtingen van artikel 3A tot en met 3F te houden, indien zij gehinderd
worden door overmacht. Overmacht omvat dat gene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4.Persoonsgegevens & Privacy
a.De Cliënt voorziet de medewerker vóór de eerste behandeling van alle gegevens,waarvan de medewerker aangeeft
dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het
zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
b.NailDate neemt de persoonlijke gegevens op van de cliënt en verwerkt deze op een klantenkaart die
dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
c. NailDate behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming
Persoonsgegevens.
d.NailDate zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schrifelijke toetemming
vooraf aan de client.

5.Betaling
a.NailDate vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.
b. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
c.Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. d. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te
voldoen.
e.Alle op deze site getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en of fouten.


6.Aansprakelijkheid
a.NailDate is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de medewerker van
NailDate uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over
lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
b. NailDate is niet aansprakelijkv voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen
die de cliënt heeft meegebracht naar de studio.


7.Klachten
a.Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch
binnen 1 week na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Nagelstudio
Naildate.
b. NailDate moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
c.Indien een klacht over de behandeling gegrond is zal NailDate de behandeling opnieuw verrichten zoals
overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk
kenbaar maakt.
d.Indien een klacht over de producten gegrond is zal NailDate het aankoopbedrag van de producten
gedeeltelijk of helemaal vergoeden.

8.Garantie
a. NailDate geeft de cliënt 7 dagen garantie op de behandeling.
b. Deze garantie vervalt indien;
~ De client op de hoogte is gebracht door de medewerker over het resultaat en de tijdsduur van het effect van de
behandeling.
~ De cliënt de adviezen voor verzorging niet heeft opgevolgd.
~ De cliënt de producten niet volgens het advies van de medewerker heeft gebruikt.
~ De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.


9.Beschadiging en/of diefstal.
a. NailDate heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt
meubilair,apparatuur of producten beschadigt.
b. NailDate meldt diefstal altijd bij de politie.


10.Behoorlijk gedrag.
a.De cliënt behoort zich inde studio te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
b. Kinderen en huisdieren worden niet toegelaten in de studio ivm chemische producten.
c. Indien de cliënt zich na herhaaldeijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de medewerker
van NailDate het recht de client de toegang tot de studio te weigeren zondere verdere opgaaf van
redenen.